Dětská skupina je zařízení pravidelné péče pro děti od 1 roku do 6 let (do zahájení školní docházky). Každý zřizovatel – poskytovatel si sám určuje věkovou hranici přijatých dětí.

Zařízení je určené pro menší počet dětí, tzv. skupinu. O děti pečují osoby splňující odbornou kvalifikaci danou zákonem o dětské skupině (učitelky, zdravotní sestry a jiné), které pracují s dětmi a pečují o ně na základě vypracovaného plánu výchovy a péče.

Zařízení je otevřeno všechny pracovní dny v týdnu, děti přijaté na celodenní provoz docházejí do zařízení v rozsahu nejméně 6 hodin denně, děti přijaté na polodenní provoz docházejí v rozsahu nejméně 3 hodiny denně. Výhodou je, že se mohou přijímat děti kdykoli v průběhu roku, pokud je volná kapacita zařízení.

Délka frekvence pobytu dítěte (počet dní v týdnu a délka docházky) je stanovena ve smlouvě s rodičem dítěte.

Nejdůležitější právní předpisy, kterými jsme povinni se řídit:

1) zákon č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů;

2) vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, ve znění pozdějších předpisů;

3) vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů;

4) zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;

5) vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů;

Dotace

Zahrádka detska skupina

Projekt je částečně financován dotací z ESF.

Název projektu: Vybudování dětské skupiny „Zahrádka pro děťátka“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014843

Operační program: Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní potup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Cíl projektu: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Účel dotace: Vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku